Menu

Město Velvary

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Velvary
Město Velvary vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
náměstí Krále Vladislava 1
273 24 Velvary
Telefon: 315617001
Mobilní telefon: 606668804
Fax: 315617000
E-mail: el.podatelna@velvary.cz
WWW: www.velvary.cz
Skype: mestsky.urad.velvary
ID Datové schránky: 4ghb4cv
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  náměstí Krále Vladislava 1
  273 24 Velvary
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  náměstí Krále Vladislava 1
  273 24 Velvary
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 11:0012:00 – 17:00
  úterý8:00 – 11:0012:00 – 15:00
  středa8:00 – 11:0012:00 – 17:00
  čtvrtek8:00 – 11:0012:00 – 15:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: 4ghb4cv
Běžný účet u Komerční banky, a.s.: 9005-5722141/0100 (Komerční banka, a.s.)
Běžný účet u České spořitelny, a.s.: 0388156369/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Běžný účet u České národní banky: 94-16141/0710 (Česká národní banka)
00235105
DIČ: CZ00235105

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Městský úřad Velvary
  náměstí Krále Vladislava 1
  273 24 Velvary
 • e-mailem: el.podatelna@velvary.cz
 • elektronickým podáním: el.podatelna@velvary.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 315617001
  606668804
Úřední hodiny
pondělí8:00 - 11:0012:00 - 17:00
úterý8:00 - 11:0012:00 - 15:00
středa8:00 - 11:0012:00 - 17:00
čtvrtek8:00 - 11:0012:00 - 15:00

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává
 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Velvary vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Město Velvary, Zastupitelstvo města Velvary, Rada města Velvary, starosta města Velvary, Městský úřad Velvary, Komise k projednávání přestupků města Velvary a Městská policie Velvary jsou oprávněni požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním a poskytnutím informací v souladu se Sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který schválila rada města dne 9.3.2015.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Velvary poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023

výroční zpráva za rok 2023 podle 106_1999.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 449,22 kB
Staženo: 23×
Vloženo: 22. 1. 2024

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022

výroční zpráva 106 za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 404,16 kB
Staženo: 104×
Vloženo: 6. 3. 2023

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021

výroční zpráva za rok 2021 podle 106_1999.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 394,8 kB
Staženo: 189×
Vloženo: 24. 1. 2022

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020

výroční zpráva za rok 2020 podle 106_1999.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 399,98 kB
Staženo: 234×
Vloženo: 4. 3. 2021

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

výroční zpráva 2019 106_1999.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 395,62 kB
Staženo: 295×
Vloženo: 4. 3. 2020

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

výroční zpráva 106 rok 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 403,9 kB
Staženo: 311×
Vloženo: 26. 9. 2019

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

výroční zpráva za rok 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 402,45 kB
Staženo: 464×
Vloženo: 26. 9. 2019

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016

výroční zpráva za rok 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 398,64 kB
Staženo: 679×
Vloženo: 8. 3. 2017

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015

výroční zpráva 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 57,33 kB
Staženo: 771×
Vloženo: 18. 4. 2016

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014

zprava o poskytnuti info 2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 58,8 kB
Staženo: 844×
Vloženo: 5. 3. 2015

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013

zprava_2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 55,96 kB
Staženo: 896×
Vloženo: 21. 5. 2014

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012

zprava_2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 56,38 kB
Staženo: 937×
Vloženo: 21. 5. 2014

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011

zprava_2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 56,91 kB
Staženo: 916×
Vloženo: 21. 5. 2014

Rok 2024

Městský úřad Velvary obdržel dne 29.4.2024 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. prostřednictvím e-mailu. Žadatel se domáhá těchto informací: zaslání naskenovaných pojistných smluv z důvodu vytvoření registru pojistných smluv všech obcí v ČR a porovnání výše pojistného pomocí umělé inteligence, která porovná data se stovkami jiných smluv. Odpověď byla odeslána, dle pokynů žadatele, prostřednictvím e-mailu. Na tento e-mail bude odeslán odkaz prostřednictvím portál Úschovna.cz, neboť se jedná o dokumenty s větším množstvím objemu dat.

Odpověď: Městský úřad Velvary obdržel 28. dubna 2024 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, prostřednictvím e-mailu. Žadatel se domáhá těchto informací:

 • zaslání naskenovaných pojistných smluv z důvodu vytvoření registru pojistných smluv všech obcí v ČR a porovnání výše pojistného pomocí umělé inteligence, která porovná data se stovkami jiných smluv

Odpověď odeslána, dle pokynů žadatele, prostřednictvím e-mailu: . Na tento e-mail bude odeslán odkaz prostřednictvím portál Úschovna.cz, neboť se jedná o dokumenty s větším množstvím objemu dat. Žádáme o potvrzení přijetí e-mailu s poskytnutými dokumenty (přes Úschovnu).

Pojistné smlouvy města Velvary Typ: ZIP Archiv, Velikost: 72.85 MB

------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Velvary obdržel dne 3. 4. 2024 žádost od právnické osoby Istav Media, s.r.o.,  o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel požaduje poskytnutí informací z dokumentů vydaných stavebním úřadem za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, týkajících se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.

Odpověď:

Městský úřad Velvary, odbor výstavby a životního prostředí, jako povinný objekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 3.4.2024 Vaši žádost o poskytnutí informací z dokumentů vydaných naším úřadem za období od 1.1.2024 do 31.12.2024 týkajících se pozemních staveb povolených naším úřadem pro právnické osoby. V příloze zasíláme titulní strany námi vydaných dokumentů, z nichž jsou zřejmé Vámi požadované informace:
- Identifikace žadatele,
- identifikace stavby,
- lokalizace stavby,
- druh povolení,
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu.

Identifikace žadatele Identifikace stavby Lokalizace stavby Druh povolení Datum vydání rozhodnutí
MTC Development s.r.o. Bytovbé domy COMAX Velvary St. p. 1127/1, parc. č. 249/1, 249/9, 2120 v k.ú. Velvary Schválení stavebního záměru 23.1.2024

Městský úřad Velvary obdržel dne 1. 2. 2024 žádost od právnické osoby Support communication s.r.o., která se týká poskytnutí informací z dokumentů vydaných stavebním úřadem za období od 1. 9. 2023 do 31. 1. 2024, týkajících se novostaveb RD povolených stavebním úřadem.

Odpověď:

Městský úřad Velvary, odbor výstavby a životního prostředí, jako povinný objekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 1.2.2024 Vaši žádost o poskytnutí informací z dokumentů vydaných naším úřadem za období od 1.9.2023 do 31.1.2024 týkajících se novostaveb  RD povolených naším stavebním úřadem.

K této žádosti Vám sdělujeme, že v uvedeném období byly povoleny novostavby RD na těchto pozemcích:
parc.č.202/33 v k.ú. Poštovice
parc.č.42/1, 42/3 v k.ú. Ješín
parc.č.2172 v k.ú. Velvary
parc.č. 848/163 v k.ú. Černuc
parc.č. 848/170 v k.ú. Černuc
parc.č. 848/173 v k.ú. Černuc


Městský úřad Velvary obdržel dne 5. 1. 2024 žádost od fyzické osoby J.M.  o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel požaduje poskytnutí informací, které se týkají pouze samostatných staveb výroben elektřiny - fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším.

1. Vydal Váš stavební úřad v termínu pd 1. srpna 2023 do data podání této žádosti o informaci povolení (ůzemní rozhodnutí, stavební povolení nebo společné povolení nebo veřejnoprávní smlouvu toto povolení nahrazující) pro výše uvedenou stavbu?
a. Pokud ano, žádám o sdělení jména stavebníka (žadatele), obce, na jejímž území byla stavba povolena/umístěna, a povolený výkon FVE.
b. Pokud ano, byla uvedená stavba již zahájena (pokud touto informací stavební úřad disponuje), příp. byla již zkolaudavaná?
2. Vede v současné době Váš stavební úřad řízení o povolení (územní řízení, stavební řízení nebo společné řízení nebo veřejnoprávní smlouva toto povolení nahrazující) pro uvedenou stavbu? Tento dotaz se týká pouze řízení zahájených po 1.8.2023.
a. Pokud ano, žádám o sdělení jména stavebníka (žadatele), obce, na jejímž území je stavba navržena, a navrhovaný výkon FVE.

Děkuji za vyřízení M.J.

Odpověď:

Městský úřad Velvary, odbor výstavby a životního prostředí, jako povinný objekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 5.1.2024 Vaši žádost o poskytnutí informací z dokumentů vydaných naším úřadem za období od 1.8.2023 po současnost, týkajících se staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším.

K Vaší žádosti sdělujeme, že v uvedeném období nebylo naším úřadem vydáno žádné povolení pro tento druh stavby a ani není vedeno v této věci žádné řízení.


Městský úřad Velvary obdržel dne 2. 1. 2024 žádost od právnické osoby Istav Media, s.r.o.,  o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel požaduje poskytnutí informací z dokumentů vydaných stavebním úřadem za období od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023, týkajících se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.

Odpověď:

Městský úřad Velvary, odbor výstavby a životního prostředí, jako povinný objekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 2.1.2024 Vaši žádost o poskytnutí informací z dokumentů vydaných naším úřadem za období od 1.10.2023 do 31.12.2023 týkajících se pozemních staveb (budov) povolených naším úřadem pro právnické osoby. Zde uvádíme Vámi požadované informace:

Identifikace žadatele Identifikace stavby Lokalizace stavby Druh povolení Datum vydání povolení
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. ČSPH Benzina 214 Velvary St. p. 764, parc. č. 1604/3, 1970/2 v k.ú. Velvary Společné povolení 7.11.2023

Rok 2023


Městský úřad Velvary obdržel dne 2. 10. 2023 žádost od právnické osoby Istav Media, s.r.o.,  o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel požaduje poskytnutí informací z dokumentů vydaných stavebním úřadem za období od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023, týkajících se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.

Odpověď:

Městský úřad Velvary, odbor výstavby a životního prostředí, jako povinný objekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 2.10.2023 Vaši žádost o poskytnutí informací z dokumentů vydaných naším úřadem za období od 1.7.2023 do 30.9.2023 týkajících se pozemních staveb (budov) povolených naším úřadem pro právnické osoby. K této žádosti Vám sdělujeme, že v uvedeném období nebyla povolena žádná stavba dle uvedené specifikace.


Městský úřad Velvary obdržel dne 18. 7. 2023 žádost fyzické osoby JM o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel požaduje informace, které se týkají staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším.

1. Vydal Váš stavební úřad v roce 2022 nebo 2023 povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení nebo společné povolení nebo veřejnoprávní smlouvu toto povolení nahrazující) pro uvedenou stavbu?
a) Pokud ano, žádám o sdělení jména stavebníka (žadatele), obce, na jejímž území byla stavba povolena/umístěna a povolený výkon FVE.
b) Pokud ano, byla uvedená stavba již zahájena (pokud touto informací stavební úřad disponuje), příp. byla již zkolaudovaná?

2. Vede v současné době Váš stavební úřad řízení o povolení (územní řízení, stavební řízení nebo společné řízení nebo veřejnoprávní smlouva toto povolení nahrazující) pro uvedenou stavbu?
a) Pokud ano, žádám o sdělení jména stavebníka (žadatele), obce, na jejímž území je stavba navržena a navrhovaný výkon FVE.
Děkuji za vyřízení.

Odpověď:

Městský úřad Velvary, odbor výstavby a životního prostředí, jako povinný objekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 18.7.2023 Vaši žádost o poskytnutí informací z dokumentů vydaných naším úřadem za období od 1.1.2023 po současnost, týkajících se staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším. K Vaší žádosti sdělujeme, že v uvedeném období nebylo naším úřadem vydáno žádné povolení pro tento druh stavby a ani není vedeno v této věci žádné řízení.


Městský úřad Velvary obdržel dne 4. 7. 2023 žádost od právnické osoby Istav Media, s.r.o.,  o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel požaduje poskytnutí informací z dokumentů vydaných stavebním úřadem za období od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023, týkajících se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.

Odpověď:

Městský úřad Velvary, odbor výstavby a životního prostředí, jako povinný objekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 4.7.2023 Vaši žádost o poskytnutí informací z dokumentů vydaných naším úřadem za období od 1.4.2023 do 30.6.2023 týkajících se pozemních staveb povolených naším úřadem pro právnické osoby. K Vaší žádosti sdělujeme, že v uvedeném období nebylo naším úřadem vydáno žádné povolení pro tento druh stavby.


Městský úřad Velvary obdržel dne 12. 4. 2023 žádost od právnické osoby PB SCOM, s.r.o.,  o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel požaduje poskytnutí informací (dokumentů):
1) Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby?
2) V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopie první stránky rozhodnutí povolení o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1.10.2022 doposud, a to pouze u právnických osob.
3) Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávané odstranění týká, a to pouze u právnických osob.
4) Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu u právnických osob.

Odpověď:

Městský úřad Velvary, odbor výstavby a životního prostředí, jako povinný objekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 12.4.2023 Vaši žádost o poskytnutí informací z dokumentů vydaných naším úřadem za období od 1.10.2022 doposud, týkajících se povolení odstranit stavbu vydaných naším úřadem pro právnické osoby. Zde uvádíme Vámi požadované informace:

Identifikace žadatele Identifikace stavby Lokalizace stavby Druh povolení Datum vydání povolení
Orlen Unipetrol RPA s.r.o. ČSPH Benzina Velvary St.p. 764 a parc.č. 1604/3 v k.ú. Velvary Povolení odstranění stavby 14.2.2023

Městský úřad Velvary obdržel dne 5. 4. 2023 žádost od právnické osoby Istav Media, s.r.o.,  o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel požaduje poskytnutí informací z dokumentů vydaných stavebním úřadem za období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, týkajících se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.

Odpověď:

Městský úřad Velvary, odbor výstavby a životního prostředí, jako povinný objekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 5.4.2023 Vaši žádost o poskytnutí informací z dokumentů vydaných naším úřadem za období od 1.1.2023 do 31.3.2023 týkajících se pozemních staveb povolených naším úřadem pro právnické osoby. Zde uvádíme Vámi požadované informace:

Identifikace žadatele Identifikace stavby Lokalizace stavby Druh povolení Datum vydání povolení
Melkonian international, s.r.o. Novostavba 5 rodinných dvojdomů parc.č. 1622/45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 v k.ú. Velvary společné povolení 17.1.2023

Městský úřad Velvary obdržel 4. ledna 2023  žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, prostřednictvím e-mailu. Žadatel se domáhá informací z investičních plánů města Velvary pro rok 2023 (název projektu, stručný popis projektu, rozpočet, plánovaný termín započetí projektu, lokalita stavby, zajištění financování).

Město Velvary pro rok 2023 plánuje tyto investiční akce:

Rekonstrukce ulice Petra Bezruče – jedná se o rekonstrukci povrchu ulice ve Velvarech, rozpočet stanoven na 10,5 mil, termín započetí projektu je zhruba 4/2023, financování je zajištěné dotačním titulem z MMR

Modernizace MŠ – jedná se o rekonstrukci objektu MŠ ve Velvarech spočívající v kompletní obnově vnitřních rozvodů objektu, rozpočet stanoven 10,2 mil Kč, termín započetí projektu 6/2023, financování zajištěno dotačním titulem z MMR

Orientační systém pro návštěvníky města – jedná se o vybudování orientačního systému pro turisty a návštěvníky města Velvary po celém městě, rozpočet plánovaný na 1,8 mil Kč, plánovaný termín započetí projektu je 3/2023, financování zajištěno dotačním titulem z MMR

Obnova zeleně v intravilánu města Velvary – jedná se o úpravu zeleně a stávajícího mobiliáře v parcích, ochranný prořez stromů a keřů po městě, rozpočet stanoven na cca 3 mil. Kč, plánovaný termín započetí je 2/2023, financování zjištěno dotačním titulem přes OPŽP

Elektromobily pro pečovatelskou službu – jedná se o dodávku elektromobilů pro pečovatelskou službu města Velvary, rozpočet stanoven na cca 2 mil. Kč, projekt již započal, čekáme na dodání, financování zajištěno dotačním titulem přes OPŽP

Dalšími projekty, kde zatím není stanoven přesný rozpočet, neboť se na něm v současné době pracuje a na tyto projekty budeme žádat o dotace jsou: Vybudování Malovarských mokřadů, Vybudování kanalizace a ČOV v místní části Ješín a oprava povrchů víceúčelového hřiště ve Velvarech.

Odpověď odeslána, dle pokynů žadatele prostřednictvím datové schránky

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2022

Městský úřad Velvary obdržel dne 4. 10. 2022 žádost od právnické osoby Istav Media, s.r.o.,  o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel požaduje poskytnutí informací z dokumentů vydaných stavebním úřadem za období od 1. 7. 2022 do30. 9. 2022, týkajících se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.

Odpověď:

Městský úřad Velvary, odbor výstavby a životního prostředí, jako povinný objekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 4.10.2022 Vaši žádost o poskytnutí informací z dokumentů vydaných naším úřadem za období od 1.7.2022 do 30.9.2022 týkajících se pozemních staveb povolených naším úřadem pro právnické osoby. V příloze (1.26 MB) zasíláme titulní strany námi vydaných dokumentů, z nichž jsou zřejmé Vámi požadované informace (Identifikace žadatele, identifikace stavby, lokalizace stavby, druh povolení, datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu.


Městský úřad Velvary obdržel dne 29. 9. 2022 žádost od právnické osoby PB SCOM o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel požaduje poskytnutí informací z dokumentů vydaných stavebním úřadem za období od 1. 2. 2022 do současnosti, které se týkají souhlasů nebo rozhodnutík povolení odstranění staveb.

Odpověď:

Městský úřad Velvary, odbor výstavby a životního prostředí, jako povinný objekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 29.9.2022 Vaši žádost o poskytnutí informací z dokumentů vydaných naším úřadem za období od 1.2.2022 do dnešního dne týkajících se souhlasů nebo rozhodnutí k povolení odstranění staveb.

příloze (1.87 MB) zasíláme požadované doklady.


Městský úřad Velvary obdržel dne 12. 7. 2022 žádost od fyzické osoby Š.P. o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel požaduje poskytnutí informace, zda na pozemku parc. č. 307/3 v katastru obce Kamenný Most bylo nebo nebylo vydáno stavební povolení na výstavbu chaty - rekreačního objektu, případně zda došlo nebo nedošlo k povolení drobné stavby na pozemku parc. č. 307/3, či bylo zahájeno jakékoli územní řízení na výše uvedeném pozemku.

Odpověď:

Městský úřad Velvary, odbor výstavby a životního prostředí, jako povinný objekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 12.7.2022 Vaši žádost o poskytnutí informací týkajících se staveb na pozemku parc.č. 307/3 v katastrálním území Kamenný Most. Zde uvádíme Vámi požadované informace:

Na pozemku parc.č. 307/3 v k.ú. Kamenný Most se nachází stavba zahradního domku, který byl postaven bez povolení stavebního úřadu. Stavební úřad v této věci vede řízení o nařízení odstranění této nepovolené stavby. Toto řízení je v současné době přerušeno, neboť vlastník podal žádost o dodatečné povolení stavby. K této žádosti zatím nedoložil doklady vyžadované stavebním zákonem a zvláštními předpisy.


Městský úřad Velvary obdržel dne 11. 7. 2022 žádost od právnické osoby Istav Media, s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel požaduje poskytnutí kopií vydaných rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vydaných od 1.4.2022 do 31.3.2022 týkajících se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.

Odpověď:

Městský úřad Velvary, odbor výstavby a životního prostředí, jako povinný objekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 11.7.2022 Vaši žádost o poskytnutí informací z dokumentů vydaných naším úřadem za období od 1.4.2022 do 30.6.2022 týkajících se pozemních staveb (budov) povolených naším úřadem pro právnické osoby. Zde uvádíme Vámi požadované informace:

Identifikace žadatele

 

Identifikace stavby

 

Lokalizace stavby

Druh povolení

Datum vydání povolení

Obec Uhy

Stavební úpravy č.p.1

parc.č.st.26 v k.ú. Uhy

Stavební povolení

7.6.2022

Rodinné domy Bučina s.r.o.

Výstavba 3RD se 3 bytovými jednotkami

parc.č.17/1, 582, 639, 640 v k.ú. Velká Bučina

Společné povolení

17.6.2022


Městský úřad Velvary obdržel dne 5. 4. 2022 žádost od právnické osoby Istav Media, s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel požaduje poskytnutí kopií vydaných rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vydaných od 1.1.2022 do 30.6.2022 týkajících se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.

Odpověď:

Městský úřad Velvary, odbor výstavby a životního prostředí, jako povinný objekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 5.4.2022 Vaši žádost o poskytnutí informací z dokumentů vydaných naším úřadem za období od 1.1.2022 do 31.3.2022 týkajících se pozemních staveb povolených naším úřadem pro právnické osoby. Zde uvádíme Vámi požadované informace:
 

Identifikace žadatele

 

Identifikace stavby

 

Lokalizace stavby

Druh povolení

Datum vydání povolení

KM Invest Praha s.r.o.

RD se 2 bytovými jednotkami

parc.č.1622/31 a 1622/32 v k.ú., Velvary

Společný souhlas

21.1.2022

KM Invest Praha s.r.o.

RD se 2 bytovými jednotkami

parc.č.1622/29 a 1622/30 v k.ú., Velvary

Společný souhlas

20.1.2022

Energo Haus Projekt s.r.o.

RD se 2 bytovými jednotkami

parc.č.1622/21 a 1622/22 v k.ú., Velvary

Společný souhlas

20.1.2022

Energo Haus Projekt s.r.o.

RD se 2 bytovými jednotkami

parc.č.1622/25 a 1622/26 v k.ú., Velvary

Společný souhlas

24.1.2022

Energo Haus Projekt s.r.o.

RD se 2 bytovými jednotkami

parc.č.1622/23 a 1622/24 v k.ú., Velvary

Společný souhlas

24.1.2022

Energo Haus Projekt s.r.o.

RD se 2 bytovými jednotkami

parc.č.1622/33 a 1622/34 v k.ú., Velvary

Společný souhlas

25.1.2022

FHaus Invest s.r.o.

RD se 2 bytovými jednotkami

parc.č.1622/27 a 1622/28 v k.ú., Velvary

Společný souhlas

25.1.2022

Město Velvary

Přístavba Základní školy

Parc.č.330, 808, 820, 100/2, 242/3

Územní rozhodnutí

9.3.2022


Městský úřad Velvary obdržel dne 24. 1. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel se domáhal poskytnutí textu dokumentu v úplném znění, kterým se u města Velvary implementuje / upravuje metodika zásad a postupů při zadávání zakázek malého rozsahu.

ODPOVĚĎ: Na základě Vaší žádosti ze dne 24. 1. 2022, ve věci poskytnutí textu dokumentu, kterým se u města Velvary upravují zásady a postupy při zadávání zakázek malého rozsahu, Vám sděluji, že město Velvary nevydalo metodiku zadávání zakázek malého rozsahu. Město postupuje pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

-------------------------------------------------------------------

Městský úřad Velvary obdržel dne 24. 1. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel se domáhal poskytnutí informace o investičních záměrech, které jsou městem plánovány k realizaci na rok 2022 a budou financování/spolufinancovány z rozpočtu města, nebo z jiných veřejných rozpočtů či dotací.

ODPOVĚĎ: Město Velvary plánuje v roce 2022 tyto akce:

Rekonstrukce ulice Petra Bezruče, předpokládané náklady ve výši 10.800.000,- Kč, předpokládaný termín 4/2022 – 3/2023 (zahájení se bude odvíjet od případného poskytnutí dotace od MMR), v případě neposkytnutí dotace nebude rekonstrukce realizována. Modernizace MŠ Velvary, cílem projektu je celková modernizace Mateřské školy Velvary spočívající v kompletní obnově vnitřních rozvodů budovy (vytápění, elektronistalace, vzduchotechnika, gastro, voda, kanalizace, plyn atd.)., předpokládané náklady ve výši 10.200.000,- Kč, předpokládaný termín 5/2022 – 1/2023, v případě neposkytnutí dotace nebude rekonstrukce realizována. Oprava povrchu víceúčelového hřiště, předpokládané náklady přes 5.400.000,- Kč, předpokládaný termín 3/2022 – 3/2023, v případě neposkytnutí dotace nebude oprava realizována.

Odpověď bude odeslána dle pokynů žadatele na e-mailovou adresu

---------------------------------------------------

Městský úřad Velvary obdržel dne 24. 1. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel se domáhal poskytnutí informace o investičních plánů města Velvary pro rok 2022, respektive seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2022 a budou financovány z rozpočtů města nebo z jiných veřejných rozpočtů

ODPOVĚĎ: Město Velvary plánuje v roce 2022 tyto akce:

 • Rekonstrukce ulice Petra Bezruče, předpokládané náklady ve výši 10.800.000,- Kč, předpokládaný termín 4/2022 – 3/2023, v případě neposkytnutí dotace nebude rekonstrukce realizována, lokalita ulice Petra Bezruče, Velvary; financování projektu zajištěno
 • Modernizace MŠ Velvary, cílem projektu je celková modernizace Mateřské školy Velvary spočívající v kompletní obnově vnitřních rozvodů budovy (vytápění, elektronistalace, vzduchotechnika, gastro, voda, kanalizace, plyn atd.)., předpokládané náklady ve výši 10.200.000,- Kč, předpokládaný termín 5/2022 – 1/2023, v případě neposkytnutí dotace nebude rekonstrukce realizována, lokalita ulice U Cukrovaru, Velvary; financování projektu zajištěno
 • Oprava povrchu víceúčelového hřiště, předpokládané náklady přes 5.400.000,- Kč, předpokládaný termín 3/2022 – 3/2023, v případě neposkytnutí dotace nebude oprava realizována, lokalita ulice Školní, Velvary; financování projektu zajištěno

Odpověď bude odeslána dle pokynů žadatele prostřednictvím datové schránky.

-------------------------------------------------------------------

Městský úřad Velvary obdržel dne 7. ledna 2022 od právnické osoby Istav Media, s.r.o., žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím prostřednictvím datové zprávy:

Žadatel požaduje poskytnutí kopií vydaných rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vydaných od 1.10.2021 do 31.12.2021 týkajících se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.

Odpověď:

Městský úřad Velvary, odbor výstavby a životního prostředí, jako povinný objekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 7.1.2022 Vaši žádost o poskytnutí informací z dokumentů vydaných naším úřadem za období od 1.10.2021 do 31.12.2021 týkajících se pozemních staveb povolených naším úřadem pro právnické osoby. V příloze zasíláme titulní strany námi vydaných dokumentů, z nichž jsou zřejmé Vámi požadované informace:

 • Identifikace žadatele
 • identifikace stavby
 • lokalizace stavby
 • druh povolení
 • datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu.

Přílohy (963.33 kB)


Rok 2021

 

Městský úřad Velvary obdržel dne 25. října 2021 od fyzické osoby J.S. žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím prostřednictvím datové zprávy:

Žadatel požaduje sdělit nedokončená stavební řízení s uvedením katastrálních území a parc. čísel pozemků s parametry nad 800 m2 hrubé podlažní plochy (jedná se např. o developerské projekty, areály, haly, obchodní centra, administrativní budovy) v rámci působnosti stavebního úřadu Velvary.

Odpověď:

Městský úřad Velvary, odbor výstavby a životního prostředí, jako povinný objekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 25.10.2021 Vaši žádost o poskytnutí informací týkajících se nedokončených stavebních řízení s parametry nad 800 m² hrubé podlažní plochy.

      K této žádosti Vám sdělujeme, že tento druh nedokončeného stavebního řízení v současnosti neřešíme.


Městský úřad Velvary obdržel dne 01. září 2021 od společnosti Business Media One s.r.o. žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, prostřednictvím datové zprávy:

text žádosti o poskytnutí informací (205.85 kB)

Odpověď:

Městský úřad Velvary, odbor výstavby a životního prostředí, jako povinný objekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 1.9.2021 Vaši žádost o poskytnutí informací z dokumentů vydaných naším úřadem za období od 1.1.2021 do 31.8.2021.

V příloze zasíláme titulní strany námi vydaných dokumentů, z nichž jsou zřejmé Vámi požadované informace:

 • Identifikace žadatele (např.akciová společnost, společnost s ručením omezeným, obec, kraj)
 • Identifikaci stavby (např. informaci o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo krátký pois stavby)
 • Lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle a ulici)
 • Druh rozhodnutí
 • Datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Přílohy (4.42 MB)


Městský úřad Velvary obdržel 11. března 2021  žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, prostřednictvím e-mailu. Žadatel se domáhá těchto informací:

 1. Zajišťuje úřad pro občany možnost bezplatného připojení k internetu, a to zejména v prostorách úřadu nebo jiných obecních/městských veřejně přístupných prostorách – např. obecní/městské knihovny, bazén, koupaliště, zdravotní zařízení apod.?
 2. Zajišťuje úřad bezplatný nebo zpoplatněný přístup k PC s přístupem na internet, a to zejména v prostorách úřadu nebo jiných obecních/městských veřejně přístupných prostorách např. obecní/městské knihovny, bazén, koupaliště, zdravotní zařízení apod.?

ODPOVĚĎ:

Ad. 1. Město Velvary zajišťuje pro občany možnost bezplatného připojení k internetu v prostorách městské knihovny Velvary.

Ad. 2. Město Velvary zajišťuje zpoplatněný přístup k PC s přístupem na internet v prostorách městské knihovny Velvary.

Odpověď odeslána, dle pokynů žadatele na e-mailovou adresu


Rok 2020

Městský úřad Velvary obdržel 4. srpna 2020 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, prostřednictvím e-mailu. Žadatel se domáhá těchto informací:

- poskytnutí kopie darovací smlouvy uzavřené mezi Metal trade Comax a Město Velvary k budově č. 224, v ul. Náměstí Krále Vladislava, Velvary (budova Záložny)

Odpověď: Kopii darovací smlouvy zasíláme dle požadavku žadatele jako přílohu prostřednictvím e-mailové adresy.


Městský úřad obdržel dne 3. srpna 2020 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, prostřednictvím datové zprávy. Žadatel Mgr. P.C. požaduje následující informace:
1. Jaký systém elektronické spisové služby (dále jen "eSSL") používá Váš městský úřad?
2. Od kterého roku jej používá?

3. Jaký systém eSSL Váš městský úřad používal před zavadením stávajícího.

 

Odpověď:

1. Městský úřad Velvary používá elektronickou spisovou službu Munis ERMS  od společnosti Triada, spol. s r.o., IČ: 438 71 020, se sídlem U Svobodárny 1110/2, 190 00 Praha 9.

2 Elektronickou spisovou službu ERMS používá městský úřad od roku 2018.

3. Před rokem 2018 používal Městský úřad Velvary modul Kancelář systému MUNIS také od společnosti Triada, spol. s r.o. Modul Kancelář systému MUNIS městský úřad používal od roku 2006. Před rokem 2006 nevyužíval zdejší městský úřad žádnou elektronickou spisovou službu a k evidenci dokumentů využíval ruční zápis do podací knihy.


Městský úřad obdržel dne 5. května 2020 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999Sb., o sovobodném přístupu k informacím, prostřednictvím e-mailu. Žadatel se domáhá následujících informací:

1. Žádám o zaslání informací k umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr), která jsou nebo budou v provozu v katastru města Velvary, ať už provozovány městem Velvary, Policií ČR nebo třetí osobou.
2. Dále požaduji informace o umístění úsekových měření rychlosti včetně rychlostního limitu.
3. Jaká další technická zařízení zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů jsou v katastru města Velvary instalovány, případně jaký je plán do budoucna s rozšířením počtu těchto zařízení.

 

Odpověď:

Vážení,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací, kterou Městský úřad Velvary obdržel prostřednictvím e-mailu dne 05. 05. 2020, Vám sděluji následující:
1. Na území města Velvary jsou umístěny 2 informativní stacionární měřiče rychlosti vozidel, které provozuje město:

Místo

GPS souřadnice

Směr

Velvary, příjezd od Černuce
na silnici II/240

50.2858539N, 14.2321939E

do města

Ješín, příjezd od Luníkova
na silnice I/16

50.2637211N, 14.1904936E

do místní části

Jiné stacionární měřící zařízení ve městě není v současné chvíli instalováno.

2. Ve městě Velvary není provozováno úsekové měření rychlosti vozidel.

3. Ve městě Velvary využívá městská policie k zajištění dozoru nad dopravními předpisy mobilní radar a městský kamerový systém, který se každým rokem rozšiřuje.


Městský úřad Velvary obdržel 2. března 2020 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, prostřednictvím e-mailu. Žadatel se domáhá těchto informací:

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2020 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2020. resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2020-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

U těchto projektů prosím uveďte:

-název projekt

-popis projektu

-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)

-finanční rozpočet projektu

-plánovaný termín započetí projektu

-předpokládaný termín výběrového řízení,popř.výherce

ODPOVĚĎ:

Město Velvary nyní plánuje uskutečnit v letech 2020 – 2022 tyto INVESTIČNÍ akce:

Velvarská Záložna sál – celková rekonstrukce objektu sálu Velvarské Záložny, projekt Ing. arch. Jan Červený, odhadovaná cena 65 mil., datum počátku realizace a dokončení není ještě stanoveno

Kanalizace Velká Bučina – výstavba kanalizace v místní části Velká Bučina, projekt zpracoval LK Projekt s. r. o., vysoutěženo za 24.387.554,- bez DPH, datum počátku realizace a dokončení není ještě stanoveno

Sociální bydlení Velvary – oprava společných prostor, střechy a fasády domu se sociálním bydlením, projekt Ing. Radovan Barsa, odhadovaná cena 8mil., datum počátku a dokončení není ještě stanoveno

Odpověď odeslána, dle pokynů žadatele na e-mailovou adresu

--------------------------------------------------

Rok 2019

Městský úřad Velvary obdržel dne 9.10.2019 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, prostřednictvím datové schránky. Žadatel, společnost HKDW LEGAL, S.R.O., prostřednictvím advokáta Mgr. Lukáše Nývlta, požádala o informace (dotaz), zda město Velvary bylo ke dni 9. května 2008 akcionářem společnosti Středočeská Plynárenská, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/83, 142 01, IČO: 60193158.

Odpověď:

Vážený pane,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí  informace ze dne 4. 10. 2019, která se týká sdělení, zda město Velvary bylo ke dni 9. 5. 2008 akcionářem společnosti Pražská Plynárenská, a.s., se sídlem Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4, IČO: 601 93 158, Vám sděluji, že město Velvary k uvedenému dni akcionářem společnosti Středočeská Plynárenská, a.s., nebylo.
 


Městský úřad Velvary obdržel dne 11. 9. 2019 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, prostřednictvím e-mailové zprávy. Žadatel  Ing. L. K., MBA, požaduje informace (dotaz), zda město Velvary spolupracuje s firmou Wiemarg, s.r.o., IČO 04702948, v oblasti dotačních projektů a pokud ano, v jaké výši budou nebo byly tyto projekty proplaceny.

Odpověď:

Vážený pane,
na základě Vaší žádosti ze dne 11. září 2019 Vám sděluji, že Město Velvary nespolupracuje a ani v minulosti nespolupracovalo se společností Wiemarg, s.r.o., IČ: 04702948.
 


Městský úřad Velvary obdržel dne 17. 8. 2019 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, prostřednictvím datové schránky. Žadatel M.P. požaduje informace (dotaz), zda v minulosti v rámci vypsaných veřejných zakázek podal nabídku uchazeč - společnost Domistav CZ a.s., se sídlem Foesterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27481107 a společnost DOMISTAV HK s.r.o. se sídlem Foesterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26007177.

Odpověď:

Vážený pane,
na základě Vaší žádosti č.j. 8811/2019, kterou jsme obdrželi datovou zprávou dne 17. 8. 2019, Vám sděluji, že v minulosti jsme neobdrželi v rámci vypsaných veřejných zakázek nabídku od společnosti Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26007177.


Městský úřad Velvary obdržel 14. 3. 2019 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, prostřednictvím e-mailu. Žadatel se domáhá informací ohledně materiálů k integraci autobusové dopravy PID Integrační projekt: Slánsko I., které jsme obdrželi od organizace Ropid:

Dotaz:

Pracovní materiály k integraci autobusové dopravy do PID – Integrační projekt:  Slánsko I. (Praha – Slaný, MHD Slaný, Kladno – Slaný + regionální linky) do systému PID – plán na červen 2019

-návrhy jízdních řádů, mapa stávajícího/navrhovaného stavu, zápis komunikace mezi účastněnými stranami při projednávání budoucího stavu a další materiály týkající se výše zmíněné informace

Odpověď:

Veškeré informace, které jsme získali zasíláme,dle žádosti žadatele, jako několik příloh prostřednictvím e-mailové adresy.

Rok 2018

Městský úřad Velvary obdržel 26. června 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, prostřednictvím e-mailu. Žadatel se domáhá informací ohledně těchto situací:

- hotelu Záložna

Dotaz: Hotel Záložna ( kulturní dům ) Velvary – dne 1. 11. 2017 jsem byl panem starostou informován, že smlouva mezi Metal Trade Comax a.s. a Městským úřadem Velvary nebyla podepsána, o převodu vlastnického práva ( jednalo se o dar ). Zajímá mě, jaký právní stav je nyní a proč se investovalo do vnitřní stavby objektu ( sál a příslušenství ), bez předchozího vyjádření statika , což se běžně u starších a zanedbaných objektů dělá a na jakém podkladě – smlouva o smlouvě budoucí ?? Kdo ony práce realizoval, bez výběrového řízení a kolik již město za tuto „rekonstrukci“ zaplatilo a komu.

Odpověď: Město Velvary získalo dne 22. 11. 2017 darem sál hotelu Záložna na základě darovací smlouvy schválené Zastupitelstvem města dne 15. 11. 2017. Práce, které byly provedeny do této doby hradila firma MT Comax (nová střecha a okapy, některé bourací práce, financování architektonické studie). Původně jsme měli záměr ucházet se o dotaci na vybudování komunitních center, záměr byl spojit sál s přední budovou, vybudovat i ubytovací kapacity, pivovar s restaurací a spolkovou místnost. Dotační titul byl však zrušen. Proto jsme od MT Comax převzali zatím sál s tím, že jej budeme jednoduše rekonstruovat z rozpočtové rezervy tak, aby mohl co nejdříve sloužit veřejnosti. Město do fyzické opravy zatím neinvestovalo nic. Investovali jsme pouze do projekčních prací pro stavební povolení na modernizaci sálu a do statických průzkumů s tím souvisejících. Projekční práce ke stavebnímu povolení realizoval Ing. Arch. Jan Červený (stavební povolení bylo vydáno dne 15. 4. 2018). Statický průzkum probíhal zároveň a déle, neboť se prováděly náročné sondy. Nyní zpracováváme prováděcí dokumentaci pro rekonstrukci i pro statické zajištění – úkony vyplývající z posudků.

Náklady:

Rok 2017 – 71.905 Kč – projekční a konzultační práce J. Červený.

Rok 2018 – celkem 183.290,- Kč

Z toho

Statický posudek Ing. Rott – 23.595,- Kč

STASAPO – statická část projektové dokumentace – 2.420,- Kč

Průmyslové podlahy Kříž – konzultace povrchů – 2.057,- Kč

Macáková M. – projektová dokumentace zdravotechniky – 6.000,- Kč

In. Novák – konzultace statika – 990,- Kč

Horský, s. r. o – diagnostický průzkum – statika – 30.734,- Kč

STASAPO – podrobný statický posudek – 33.880,- Kč

Ing. Arch. Červený – dokumentace a zajištění stavebního povolení na rekonstrukci zázemí sálu – 70.261,- Kč

Předjímám i odpověď na otázky stran kanalizace pro Velkou Bučinu, že každá projektová dokumentace má několik stupňů. První je stupeň pro stavební povolení, druhý pro provedení stavby – ten je mnohem náročnější, protože detailně určuje stavební materiály a postupy. Čím lépe je připravený, tím lepší je pak výsledek. Na něm právě pracujeme a zohledníme v něm doporučení statiků. V nákladech za statiku se objevuje více subjektů, neboť jsme chtěli získat i další odborné názory na zjištění vzešlá z průzkumů.

- projektu kanalizace a oprava silnic na Velké Bučině

Dotaz: Velká Bučina má zpracovány již dva projekty na kanalizaci a tím i návaznou opravu silnic v obci. Na kolik již tato příprava přišla a kdy se budou akce realizovat.

Odpověď: Obec měla připravenou dokumentaci ke stavebnímu povolení z roku 2008 (cenu neznám). Nyní, abychom mohli požádat o dotační prostředky, bylo třeba vytvořit vyšší projektovou dokumentaci – projekt pro provádění stavby (viz výše). To je nutné jednak ze zákona pro stavby vyšší hodnoty, aby bylo možné dobře připravit výběrové řízení. Také v dotačním řízení, žadatel, který již tento stupeň dokumentace má, získává vyšší hodnocení.

Náklady na projektovou přípravu a podání žádosti o dotaci:

Firma Prominents – změna PRVKÚK – 3.630 Kč,-

LK Projekt – dokumentace k provedení stavby – 669.866,- Kč (řádné výběrové řízení)

p. Zítek – aktualizace rozpočtu na celý projekt – 22.000,- Kč

Molatrade – zpracování a podání žádosti o dotaci na OPŽP – 36.300,- Kč

Počátkem července t. r. byla žádost vybrána k podpoře:

Odhadované náklady stavby 23.247.055 Kč

Z toho uznatelné náklady 19.212.442 Kč

Dotace z OPŽP celkem 12.247.932 Kč

Nyní čekáme na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, následně začneme připravovat realizaci.

- požární nádrže na Velké Bučině

Dotaz: Požární nádrž v obci Velká Bučina – dle Průvodní zprávy bod. 1.1.2. – časový plán výstavby byl předpokládaný termín dokončení stavebních prací 04/2018. Na 4 veřejném zasedání jste mě informoval, že smlouva má 450 dní od podpisu obou stran. Kdy byla smlouva podepsána?? Jak se k výsledkům takto provedené rekonstrukce malé vodní nádrže stavíte a kolik nás takto odvedená stavba, doposud nedokončená, stála??

Odpověď: Smlouva o dílo s firmou Aquasys byla podepsána dne 18. 10. 2017 s realizační lhůtou 240 dnů od podpisu smlouvy (15. 6. 2018). Firma k uvedenému datu zahájila předávací řízení, požadovali jsme některé úpravy, snad již bude brzy vše uzavřeno a finálně předáno. Osobně se domnívám, že výsledek je lepší, než předchozí stav, ač bych projekčně některé věci řešil jinak. Dílo projektoval odborník na vodní stavby Ing. M. Dobeš. Ve spolupráci s místní komunitou bych rád na podzim řešil výsadbu a umístění mobiliáře.

Finance:

Projektové přípravy

Odběry a měření kvality vody a sedimentu – 11.021,- Kč

Biologické hodnocení (nutné přílohy pro stav. povolení) – 18.880,- Kč

MěÚ Slaný – stavební povolení – 3.000,- Kč

TNT Consulting – podání žádosti o dotaci a realizace VŘ – 18.150,- Kč

Ing. Dobeš – autorský dozor – 16.000,- Kč

 

Celkové náklady díla – firma Aquasys 1.474.990,- Kč vč. DPH

Dotace z Min. zemědělství – 1.179.000,- Kč

(obě částky se budou upravovat dle závěrečného vyúčtování)

- obnovy pomníku Rudoarmějců

Dotaz: Ano, dostaly jste finanční prostředky od Min. obrany i od velvyslanectví Ruska, na obnovu pomníčků padlým obráncům na místním hřbitově. Bohužel ani 8 či 9 května jsem na hrobech neviděl žádnou změnu, ani květinu, či zapálenou svíčku. Nepřijde Vám to nefér vůči padlým, i kdyby jste tyto fin. prostředky nedostaly, mělo by se město o tyto hroby starat již jen z úcty k padlým!!

Odpověď: O pomníky ve městě se snažíme starat. Květiny jsme dali k pamětním deskám a kapličkám. Připomínku beru na vědomí. Oprava hrobu rudoarmějců by se měla realizovat do konce listopadu. Hledáme realizátora.

- prodeje pozemků k výstavbě rodinných domů

Dotaz: Víme, že prodáváte pozemky k výstavbě rodinných domů ve Velvarech, par.č. 1444 na Aukru za 1.565,-Kč včetně zasíťování. Kolik stojí ono zasíťování ( trafostanice, el. přípojky, vody, plyn, kanalizace, přečerpávání, terénní úpravy, svozy zeminy na skládku, silnice, osvětlení……) a kolik pak je výsledná cena pozemků ??

Odpověď:

Projekt je koncipován jako ziskový. Cena je nastavena na základě odborného posudku. Záměrem bylo nabídnout zájemcům pěkné parcely na přijatelnou cenu, s tím, aby z toho město mělo adekvátní zisk.

Průběžná bilance akce:

Sítě 2.465.377,30 (vč. DPH) – VŘ vyhrála firma ESTA Kladno (předpoklad dokončení (08/2018)

Komunikace 4.866.686,50 (vč. DPH) – VŘ vyhrála firma Froněk (zahájení prací 09/2018)

Celkem 7.332.063,80 vč. DPH

+ náklady na předělání přečerpávací stanice (vyjevilo se v průběhu, zatím čekáme na vyčíslení)

Zatím se prodalo 5 pozemků za celkovou částku 6.784.275,- Kč

Zbývají k prodeji 3 pozemky v celkové ceně 3.838.945 Kč (1.270.780,-, 1.367.810,-, 1.200.355,-)

Město by na prodeji mělo vydělat cca 3.000.000 Kč

- zarostlých vodotečí

Dotaz: Určitě jste si všimli, že vodoteče jsou zarostlé kopřivami , které dále prorůstají na soukromé pozemky. Myslím si, že byl vydán zákon zamezující zaplevelnatění soukromých pozemků, obcí, či sousedem . Určitě tyto poznatky máte od údržbových čet. Co s tím hodláte dělat ??

Odpověď: Dotaz je dosti nekonkrétní. Porosty na městských pozemcích se snažíme udržovat. Některé vodoteče jsou v soukromém vlastnictví. Vodoteče jsou obvykle v péči Povodí Vltavy, kde průběžně žádáme o údržbu (jedná se též o odstranění sedimentů), slíbeno vždy je, realizováno nikoli. Pokud se Vám jedná přímo o vodoteč z nádrže na Velké Bučině, tu budeme celkově čistit nyní po opravě nádrže.

- „pytlovaného odpadu“

Dotaz: Jelikož máte již po finanční uzávěrce roku 2017 včetně auditu této uzávěrky, zajímá mě ztrátovost „pytlovaného“ odpadu – papír a plasty, které se svážejí jednou za 14 dní. Tj. náklady na provoz svozové služby, čtečku, pořízení pytlů, administrativy s tím spojené, úbytek platičů pro letošní rok za svoz klasického komunálního odpadu a jaké příjmy má z toho obec.

Odpověď: „Pytlovaný“ odpad je součástí celkového odpadového systému města. Protože je kolegyně, která má odpadový systém na starosti, dlouhodobě nemocná, odpovíme na tento dotaz v prodloužené lhůtě 60 dní. Díky za pochopení. Pro Vaši informaci uvádíme, že město chystá od roku 2019 nový, tzv. „chytrý“ sytém nakládání s odpady, který se bude od současného výrazně lišit. Téma bude diskutováno.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., právnické osoby, přijata dne 11.1.2018), informace poskytnuta dne 19.1.2018.

Městský úřad Velvary obdržel 11. ledna 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, prostřednictvím e-mailu. Žadatel se domáhá informací ohledně investičních plánu města pro rok 2018. resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které město Velvary plánuje uskutečnit v letech 2018 – 2021, případně jsou dokončovány z přechozích let a budou financovány z ropočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

Město Velvary plánuje uskutečnit v letech 2018 – 2021 tyto akce:

 • vybudování varovného a výstražného systému

 • obnovu malé vodní nádrže Velká Bučina

 • vybudování kanalizace v městské části Velká Bučina

 • obnova kanalizace v ulici Růžová, Velvary

 • oprava střechy a fasády domu č.p. 9, Velvary

 • rekonstrukce sálu Velvarské záložny

Přesný plán investičních akcí města Velvary bude projednáván na příštím zasedání Zastupitelstva města Velvary.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. fyzické osoby M. Y. P., přijata dne 23. 12. 2017), informace poskytnuta dne 2.1.2018.

Dobrý den,
dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění
pozdějších předpisů, Vás žádám o poskytnutí následujících informací:
● Jakým  způsobem  vymáháte daňové nedoplatky za nezaplacené pokuty
–  pomocí  daňové  exekuce  podle  zákona  ​č.  280/2009  Sb.,  daňový  řád,
anebo  využíváte  služeb  soudního  exekutora,  který  vymáhá  nedoplatky
exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád?
● Zároveň žádám o informaci, zda v případě, že tak činíte prostřednictvím
daňové exekuce podle daňového řádu, zda daňový nedoplatek vymáhá
odbor Vašeho úřadu nebo o vymáhání požádáte příslušný celní úřad?
● Zároveň žádám o informaci, zda máte uzavřenou smlouvu s konkrétním
exekutorem, a pokud ano, s jakým.

Vážený pane,
na základě Vaší žádosti ve věci poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou zdejší městský úřad obdržel dne 23. 12. 2017, Vám sděluji následující:
Nedoplatky na nezaplacených pokutách vymáhá Městský úřad Velvary prostřednictvím daňové
exekuce v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád.
Exekuci pro Městský úřad Velvary provádí v souladu s ustanovením § 106 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obecný správce
daně, resp. místně příslušný celní úřad.
Smlouvu s exekutorským úřadem Městský úřad Velvary uzavřenou nemá.

 


Rok 2017

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím

Městský úřad Velvary obdržel dne 18.11.2017 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, žadatel J.P. se domáhal informací ohledně materiálů k integraci PID v rámci naší oblasti. Veškeré informace, které jsme zaslali prostřednictvím e-mailové adresy, dle požadavku žadatele.

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím

Městský úřad Velvary obdržel dne 1.10.2017 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žadatel J.Č. se domáhal poskytnutí informací o:

- vyjádření vodoprávního úřadu, který nedoporučil DČOV v obci Velká Bučina a seznam obcí, které Městskému úřadu Velvary potvrdili, že mají špatné zkušenosti s DČOV, včetně jmen oněch osob a kontaktů na ně - dle §3 bodu (3) sice není Městský úřad Velvary povinnen na tyto dotazy odpovědět, ale přesto uvedeme, že vyjádření vodoprávního úřadu nebylo v této věci vydáno, otázku jsme pouze konzultovali a poptávali jsme odborné posudky u odborných firem, následně jsme se rozhodli od záměru o podání žádosti o DČOV ustoupit a) na základě rozporuplných vyjádření odborníků, b) na základě konzultace s některými obcemi (například Zdobín, Jenišov, Kohoutov) a za c) na základě varování ze strany pracovnice České obchodní inspekce, paní Slámové, která nás upozornila na to, že v případě, že obec vybaví občany čistírnami pomocí dotace, bude obec plně zodpovídat za jejich řádný provoz. Posledním argumentem pro odklonění od tohoto záměru byla zmaně podmínek dotace OPŽP a tím objevivší se možnost ucházet se o prostředky na zbudování gravitační kanalizace dle platného stavebního povolení v rámci tohoto titulu. Žádost máme záměr podat ke dni 18. 1. 2018 to, že to myslíme vážně, lez doložit zadáním prováděcí dokumentace (za téměř 700.000,-). Celá problematika je na dlouhou diskusi, kterou o tématu vedeme již několik let, odkanalizování malé části obce za vysoké náklady může dlouhodobě zatířit město a zbrzdit jeho rozvoj. Zajímavý odkaz k problematice domácích ČOV například zde: http://voda.tzb-info.cz/likvidace-odpadnich-vod/2807-cistirna-nebo-cistirny-odpadnich-vod-v-malych-obcich)

- zaslání smlouvy mezi Metal Trade Comax, a. s. a Městským úřadem Velvary, ohledně odkupu, či daru - v současné době ještě nebyla podepsána jakákoliv smlouva či dohoda s firmou Metal Trade Comax, a. s. Domluva je pouze ústní. Spočívá v tom, že firma M.T.Comax, která zaměstnává ve městě mnoho občanů, chce pomoci rozvoji města, proto koupila hotel od soukromého vlastníka a až to bude z finančního hlediska firmy přijatelné, tak budovu daruje městu. Nyní jednáme o dvou fázích, návrh je městu v první fázi převést sále ještě do konce rohoto roku. Ceníme si tohoto vstřícného gesta, které však nás ani firmu k ničemu nezavazuje.

- kolik máme člneů městské police Velvary a roční náklady na jejich provoz - Městská policie má 3 členy a roční náklady na provoz v roce 2016 činily 1.987.422,22 Kč.

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Městský úřad Velvary obdržel 17. 10. 2017 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, prostřednictvím e-mailu. Žadatel se domáhá informací ohledně materiálů k integraci PID v rámci naší oblasti, které jsme obdrželi od organizace Ropid.

Veškeré informace, které jsme získali zasíláme prostřednictvím e-mailové adresy, dle požadavku žadatele.


Rok 2016

 


Rok 2015

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. J.K., Branná, přijata dne 21. 12. 2015)

Poskytnutí informací o platovém zařazení a finančního ohodnocení tajemníka městského úřadu v roce 2012.

Informace byla žadateli povinným subjektem poskytnuta pod č.j. 3966/15/TAJ.


Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Heagl, s.r.o., přijata dne 8. 12. 2015)

Poskytnutí informací o používání právního informačního systému CODEXIS.

1. Používáte právní informační systém CODEXIS (dodavatel ATLAS consulting spol.
s r.o.)?
Odpověď: ANO
2.1. Sdělení informace zda využíváte k tomuto softwaru doplněk Liberis?
Odpověď: NE
2.3. Sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen?
Odpověď s informací: 5
2.4. Sdělení informace o částce, která je vynaložena na pořízení tohoto systému z
veřejných prostředků?
Odpověď: 83 070,00 Kč
2.5. Sdělení informace od kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v
případě že není uzavřena smlouva, sdělení od kdy je uhrazeno využívání tohoto
systému?
Odpověď: 23. 03. 2012
2.6. Sdělení informace do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v
případě že není uzavřena smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto
systému?
Odpověď: smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.


Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. VHK Partners, advokátní kancelář, s.r.o., přijata dne 9. 9. 2015)

Poskytnutí důvodové zprávy k Nařízení města Velvary č. 2/2013 a pokud taková důvodová zpráva není, poskytnutí informace, co vedlo město Velvary k zákazu podomního prodeje na území obce.

V příloze Vám zasílám důvodovou zprávu k uvedenému nařízení, které projednala a schválila rada města na svém jednání dne 5. 8. 2013. V důvodové zprávě se však zpracovatel nevyjadřoval k uvedenému ustanovení, které bylo již v návrhu zapracováno.
S ohledem na uvedenou skutečnost je dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zřejmé, že důvody, pro které bylo do uvedeného nařízení města zapracováno ustanovení čl. 8 odst. 1, nejsou informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Nad rámec zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji, že ustanovení čl. 8 odst. 1 bylo do nařízení města č. 2/2013 zapracováno na pokyn starostky města s cílem chránit občany města, zejména seniory, před nekalými praktikami některých obchodníků nabízející různé zboží a služby, kteří vyvíjejí na občany nátlak s cílem vynutit si uzavření smluvního vztahu. Se zákazem tohoto druhu prodeje ve městě Velvary se plně ztotožnila rada města. Pro úplnost uvádím, že uvedené ustanovení neshledal Krajský úřad Středočeského kraje v rozporu s právními předpisy.


Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (Ing. J.Č., Velvary, přijata dne 28. 5. 2015)

Poskytnutí seznamu osob, jejich platové zařazení a finanční ohodnocení (hrubá mzda), placených ze mzdových prostředků Městského úřadu Velvary za duben 2015.

Informace byla žadateli povinným subjektem poskytnuta pod č.j. 1796/15/TAJ.


Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (Business Media CZ, s.r.o., přijata dne 9. 1. 2015)

Poskytnutí informací ve věci investičních plánů města Velvary pro rok  2015.

V roce 2015 bude město Velvary realizovat 2 investiční akce:

1. Název projektu: Stavební úpravy objektu Sokolovny Velvary
Popis projektu: Rekonstrukce objektu sokolovny čp. 370 včetně výměny všech vnitřních instalací a drobných dispozičních změn
Rozpočet projektu: cca 9 mil. Kč (9 069 149,40 Kč včetně DPH)
Plánovaný termín započetí projektu: 15. 12. 2014
Předpokládaný termín výběrového řízení: výběrové řízení proběhlo dne 11. 11. 2014, výhercem se stala společnost MI-VA, s.r.o., Vranská 33, 142 00 Praha 4.

2. Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy čp. 268 ve Velvarech, včetně stavebních úprav
Popis projektu: Zateplení obvodových stěn , výměna výplní a zateplení konstrukce střechy, vnitřní stavební úpravy pro potřeby Základní školy Velvary
Finanční rozpočet projektu: cca 7 mil. Kč (6 771 980,16 Kč včetně DPH)
Plánovaný termín započetí projektu: 15. 12. 2014
Předpokládaný termín výběrového řízení: výběrové řízení proběhlo dne 11. 11. 2014, výhercem se stala společnost RAVION, s.r.o., Toužimská 588/70, 190 00 Praha 9.


Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. (AMA s.r.o., přijata dne 5. 1. 2015)

Poskytnutí informací ve věci investičních plánů města Velvary pro roky  2015, 2016 a 2017.

V roce 2015 bude město Velvary realizovat 2 investiční akce:

1. Název projektu: Stavební úpravy objektu Sokolovny Velvary
Popis projektu: Rekonstrukce objektu sokolovny čp. 370 včetně výměny všech vnitřních instalací a drobných dispozičních změn
Projektová kancelář: Ing. Radovan Barsa, Projektový ateliér pozemních staveb, ul. Chržínská 279, 273 24 Velvary
Finanční rozpočet projektu: 9 069 149,40 Kč včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 15. 12. 2014
Předpokládaný termín výběrového řízení: výběrové řízení proběhlo dne 11. 11. 2014, výhercem se stala společnost MI-VA, s.r.o., Vranská 33, 142 00 Praha 4.

2. Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy čp. 268 ve Velvarech, včetně stavebních úprav
Popis projektu: Zateplení obvodových stěn , výměna výplní a zateplení konstrukce střechy, vnitřní stavební úpravy pro potřeby Základní školy Velvary
Projektová kancelář: Ing. Radovan Barsa, Projektový ateliér pozemních staveb, ul. Chržínská 279, 273 24 Velvary
Finanční rozpočet projektu: 6 771 980,16 Kč včetně DPH
Plánovaný termín započetí projektu: 15. 12. 2014
Předpokládaný termín výběrového řízení: výběrové řízení proběhlo dne 11. 11. 2014, výhercem se stala společnost RAVION, s.r.o., Toužimská 588/70, 190 00 Praha 9.
S ohledem na skutečnost, že výše uvedené investiční akce znatelně zatíží rozpočet města pro rok 2015 nelze odhadovat, jaké investiční akce budou realizovány v roce 2016 a 2017. Předpokládáme, že o investičních akcích v roce 2016 bude rozhodnuto až při sestavování rozpočtu města na rok 2016, tj. v závěru roku 2015.

Formuláře nejsou k dispozici.

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Úřední hodiny:

PO 8.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00

ST 8.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00

tel. 315 617 001

Podatelna je v přízemí radnice.

Velvarský Nápadník

Vajíčkobraní 2019 

FILM podívejte se!!!

podívejte se na film

ZPRÁVY Z MĚSTA SMS - PŘIHLASTE SE K ODBĚRU

Přihlaste se k odběru informačních zpráv!

 

 

 

platební portál Středočeského kraje

MAPOVÝ PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

N

 

 

Informace

sbírka pro Záložnu
logohttps://i0.wp.com/ciderbohemia.cz/wp-content/uploads/2018/11/irop.png?w=780
GEOPORTÁL MĚSTA VELVARYlogo
UTILITY REPORT
UtilityReport logo
Info ke službě UtilityReport

Hladinoměry a srážkoměr

Zde je možné NOVĚ sledovat HLADINOMĚRY  umístěné v Břešťanech, Beřovicích a ve Slaném

a SRÁŽKOMĚR umístěný na Velké Bučině

Webová kamera

webová kamera

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:11
DNES:143
TÝDEN:5487
CELKEM:2352471

Aktuální počasí

dnes, sobota 18. 5. 2024
déšť 18 °C 10 °C
neděle 19. 5. polojasno 23/9 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 23/12 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 21/14 °C

mpsv